Dandii milki’anaa baraa 2024 ?

0
Dandii images

Dandii

Waa’ee Dandii imala milkaa’naa kana irratti hojjechuu wayitan eegale hiriyoota koo,maatii koo,namootan waliin hojjedhuufi namoota garaagaraa waliin gadi fageenyaan irrati mari’adhee jira.

Gaaffiileen aniisaan gaafadhe kessa tokko˝utuu carraa argatte addunyaa kana irra essaati deemuu barbaadda?˝kan jedhu ture.

jeeyin haansan biyyaa jaarmab magaalaa heeyidanbargitti deebi’uu akka barbaaddu natti himte.

Jeeyin haansan abbaa manaa ishee biraad waliin waggoota sadiif kutaa biyya jaarmanii kana kessa kan jiraatee wayita ta’u,uummata magaalaa heeyidanbargiifi nyaata aadaa isaanii baay’e jaallatte turte.

kanaaf turtii ishee biyya jarman miira gammachuun yaadatti miiriyaam filiiosi immoo gara awustiraaliiyaatti imalte,baadiyyaa biyyattiifi bineensota biyyaattii qofa kessatti argaman daawwachuu akka barbaaddu dubbatte.miiriyaamimalli ishee kun gootummaa akka gaafatuufi sodaachisaa akka ta’ettu yaadditurte.

Toom daanmaanis gara awusstiraaliiyaatti imaluu barbaada.garuu inni mana opera siidii  (syndney opera house)dawwachuu akka barbaaduu dubbate.toom wellisaa cimaaf beekamaadha.kanaaf filannoon isaa kun sirrifi waanuma isa irraa eegamuudha.

chaarlii wiitziil immoo gara ingilaanditti imalee bekkeewwan seenaafi ogbarruun walqabatan kanniin akka˝tower of london,fleet street,battle of hastung fi lake country˝faa daawwachuu akka barbaadu dubbate.kunis wantoota kitaaba irraa dubbiseefi mana barumsaatti barate qabatamaan akka arguuf isa gargaara. Peetii nool immoo gara afriikaatti deebitee hojii wangeelaa hojjechuu akka barbaadduu natti himte.

Peetii nool ji’oota lamaafi walakkaa biyya ayivoorii koosti kessaatti namoota waliin hojiiwwan gaggaarii hojjechaa turtle.turtle ishee yeroo muraasaa kana keessatti hawaasa kessatti jijjiirama gaarii fiddee turte.uummatichas baay’ee jallatte.garuu deebitee issan bira tuu hindeemiin yeroo dheera turtle.

waa’ee imala isaan dharaa anii namoota kanniin waliin haasa’uun baay’ee natti tole.namootni kunniin waa’ee bakka deemuu barbaadani wayita nati haasa’an turan.anis itti aansee maaliif bakka deemuu barbaadan kanatti imaluu akka dhabanin gaafadhe.namootni tokko tokko qofaa issaanii deemuu hinbarbaadanefi nama waliin deeman hanga argatanitti eegaa akkaa jian natti human.

baay’een isaaii immoo bakka deemuu barbaadan kanatti imaluudhaaf maallaqa akka dhaban dubbatan.kanniin biroon immoo yeroo akka dhaban natti himan.

ani akka dhuunfaa kootti waan jireenya koo kessaattii barbaachisaa ta’e tokko argachuudhaaf,waanuman of harka qabuunan karoor fadhee tarkaan fi eegala. Maallaqa dhimmichaaf nabarbaachisus nan qusadhaa.

Bidiruu bashannanaa essattiyyuu nama hingessine.

Jireenya kee kessatti utuu carra argattee eessa deemuu feeta?

kunis bashannana yookaan boqonnaf utuu hin ta’in,wanita jirenyaa kee keessatti nafayyada jette yaddu ta’u qabaa. debiina ati gaaffii kanaaf kennitu milkaa’uf milkaa’uu dhabuu kee agarsiisa.beeknus beekuu bannus, hundi keenya imala irra jira.

Gara galma jirenya kenyaatti imalaa jirra.kanaaf asirratti gaaffii murtessaan of  gafachuu qabnu, bakka demuu barbaadnu ofuma keenyaan filanne imalaa jirra moo,namoota biroo irraa qajeelfama fudhannee gara isaan nu’oofanit imalaa jirra? kan feene filachuuf  mirga.

Dandii images
Dandii

Kayyoo offitif cichuu (Dandii)

Wantii jirenyaa kessattii sii muddatuu bayyeetuu jirraataa ta’u danta’aa namaa kayyoo qabuu tannanii wanii kamuffuu mul’ata kee fullaa durratii illalaa imaluun sirraa jirrataa.

gaffaa imallaa jirenyaa jalaqabduu wontii imallaa kee akkaa hin milkofonee sii godhan heduminanii siit dhufuu malluu tokkoo tokkoo guffuu sitt dhuffu kamifuu debbii kennaf imallaa mataa kettii ittii fuffun sirraa jirataa.

irraa callaan namaa gaafaa rakkoon tokkoo issan mudatuu kayyoo issan madditii dhissan yerroo irraa maqantuu Mul’ata biduruu jirrenyaa kessatii hundumtuu nii ta’aa jechuu miit guffun nii jirrataa dandii sirrii qabatanii imallaa jirenyaa ittii fuffuu guffuu muddatuuf immoo offii amansisanii debbii kenanif kayyoo offii ittii fuffun irraa jirataa.

kayyoo kee milkesuuf dursaa mallif akkaa umamtee ofii gaffadhuu achiin boddaa garamitii imalluu akkaa qabduu sirritii hubadhuutii imallaa kee ittii fufii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *